Schoolplanontwikkeling

Schoolplan

Beleidsvoornemens van de school worden weggezet in een schoolplan. Wij maken het schoolplan voor een periode van 4 schooljaren. In het schoolplan geven wij u een beeld van de huidige stand van zaken en kenmerken van de school en worden doelstellingen geformuleerd voor de komende schoolplanperiode. Het schoolplan wordt opgesplitst in verschillende schooljaarplannen.

Download hier het schoolplan: Schoolplan 2019-2023 OBS De Flint

Zicht op Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg hebben we bij ons op school opgezet aan de hand van het wettelijk kader en de inspectiestandaarden voor onderwijskwaliteit.
Volgens een vaste PDCA cyclus werken we aan onderwijsontwikkeling en monitoren we de onderwijskwaliteit op onze school.

We gebruiken daarvoor het verantwoordingsdocument Zicht op Onderwijskwaliteit. Dit document geeft de stand van zaken weer per inspectiestandaard. Tevens zijn in dit document de verbeteracties, schoolplantambities en evaluaties op schoolontwikkeling terug te vinden.

Download hier het verantwoordingsdocument van 2022-2023:

Zicht op Onderwijskwaliteit 2022-2023