OR & MR

Op school hebben wij een Medezeggenschapsraad en een Ouderraad.

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad.
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders samen. De Medezeggenschapsraad is dan ook gelijkwaardig samengesteld uit personeelsleden en ouders. De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken en heeft zowel een adviserende rol als een instemmende rol. Binnen de MR wordt gesproken over zaken als; onderwijsbeleid, huisvesting, besteding van de schoolgelden,  schoolvakanties en vrije dagen, maar ook zaken als groepsindeling en formatieverdeling van de personeelsleden.
Voor bovenschoolse zaken (zaken die alle scholen van Stichting PrimAH aangaan) vindt
overleg plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Over belangrijke bovenschoolse zaken is er altijd eerst overleg met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
Gemeenschappelijke Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Elke school vaardigt een ouder en een personeelslid af naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Gemiddeld komt de MR 6 keer per schooljaar bij elkaar. De MR vergadering vinden plaats op school volgens een jaarplanning.

De MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:
Bart Gorter ( Voorzitter)
Anton Brinkman

Personeelsgeleding:
Chantal Huizenga (Secretaris)
Leonoor Seidel

Ouderraad

Als school hebben wij een zeer betrokken Ouderraad die de school ondersteunt bij tal van activiteiten. De Ouderraad zet zich met man en macht in voor de leuke extraatjes die wij op school kunnen aanbieden. Te denken valt aan Sinterklaas, Kerstviering en jaarafsluitingen. Maar ook de schoolreizen en de leuke dag-uitjes die we jaarlijks kunnen organiseren. De OR beheert de financiën voor deze activiteiten. Deze worden gerealiseerd door bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook door extra inkomsten uit het inzamelen van het oud papier en het oud ijzer. De OR neemt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de inzameling op zich, maar doet daarbij een beroep op alle ouders van de school.

De OR is als volgt samengesteld:

Judith Brinkman (Voorzitter)
Joke Brinkman  (Secretaris)
Jan Blok  (Penningmeester)
Cindy de Roo  (Verkeersouder)

Contactpersoon Oud Papier: Judith Brinkman

Vanuit school zijn Martine Sijtsma en Ineke Geerts de contactpersonen voor OR gerelateerde zaken. Zij wonen ook de OR vergaderingen bij.