Profiel

Openbare school voor basisonderwijs “de Flint”

“Een kei van een school”

Onze school is een kleine dorpsschool in het nationale Beek- en Esdorpenlandschap van de gemeente Aa en Hunze. De Flint vervult een streekfunctie in de Broekstreek. Het verzorgt onderwijs aan de kinderen uit Ekehaar en omgeving.
Het gebouw staat in verbinding met het dorpshuis en het gymnastieklokaal. Dit maakt een plezierige samenwerking met de dorpsgemeenschap mogelijk.
De unieke ligging biedt voor onze school veel mogelijkheden op natuur- en cultuurhistorische gebied. Met de subtitel ”Een kei van een school”, willen we de degelijkheid, maar ook de kwaliteit van ons onderwijs tot uitdrukking brengen.

De Flint biedt plaats aan ongeveer 35 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Binnen dit systeem is veel ruimte voor individuele aandacht.
De cultuur van onze kleine dorpsschool, de kleinschaligheid, zorgt ervoor dat kinderen niet snel uit het oog worden verloren. Het werken in combinatiegroepen dwingt de kinderen zelfstandig te worden. Coöperatief leren is onderdeel van ons lesgeven. We bieden een onderwijsvorm waarbinnen alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen zowel op cognitief, creatief, sociaal en sportief gebied. We zijn als school trots op onze resultaten.
De ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de school via onze website en ons maandelijkse infobulletin. We hebben een actieve ouderbetrokkenheid waardoor veel activiteiten mogelijk zijn. Samen dragen we onze school.

De leerlingen

De leerlingen die onze school verlaten zijn in staat zelfstandig te werken, te plannen en ook in staat om op een actieve wijze met elkaar samen te werken. Samen ben je nooit alleen. Kinderen kunnen hierbij elkaars kwaliteiten benoemen en benutten. Respect en positiviteit zijn voor ons heel belangrijk. Wanneer de leerlingen het positieve uit zichzelf weten te halen, weten ze ook elkaar meer te waarderen. De leerlingen hebben een nieuwsgierige leerhouding, zijn ondernemend, leergierig en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen handelen. We maken ze eigenaar van hun eigen leerproces. Ze zijn ICT vaardig en weten ook wat de risico`s en bedreigingen zijn. Ze kunnen de relativiteit van informatie doorzien. Zorg en verantwoording dragen voor elkaar en de omgeving zijn speerpunten van onze school. Onze leerlingen zijn sociaal en hulpvaardig.

Ook het zorgsysteem is één van de pijlers in ons onderwijs. In ons SOP, perspectief op onderwijs, hebben wij uitgebreid omschreven op welke wijze wij basisondersteuning bieden aan al onze kinderen Voor de leerlingen met beperkte leermogelijkheden is er speciale aandacht maar ook voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Een gedegen zorgsysteem zorgt ervoor dat wij de leerlingen “passend” kunnen begeleiden binnen onze school op hun eigen niveau. Uit iedere leerling willen we halen wat er in zit waarbij we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Daarbij zijn we ons bewust van het feit dat “niet ieder kinderhoofdje een kei hoeft te zijn”. Elk kind mag zijn wie hij of zij is, de nadruk ligt op een veilige leeromgeving en fijne sfeer. Dit is de basis voor ieder kind van waaruit het zich kan ontwikkelen en werken aan zijn zelfvertrouwen.
Het is fijn om te zien hoe kinderen die instromen vanuit een andere school zich hier kunnen ontpoppen door alle individuele aandacht en hoe makkelijk ze door hun groepsgenootjes worden opgevangen.

De leerkrachten

De Flint heeft een betrokken en enthousiast team. Onze leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de leerlingen. Ze zijn in staat de kinderen uit te dagen en te stimuleren.

Binnen ons team maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten, bijv op muzikaal-, creatief-, ICT- of op sportief gebied. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en daarbij kijken we ook naar de interesse gebieden van de leerkrachten om hierin ook beter te worden. Door onszelf te ontwikkelen kunnen we ook de kinderen nog beter ondersteunen.
In onze school met drie combinatiegroepen hebben we een flexibel team dat in staat is aan iedere leeftijdsgroep les te geven, waarbij goed klassenmanagement noodzakelijk is. We kijken bij elkaar om ook van elkaar te leren.

Omdat we de kinderen bewust willen maken van normen en waarden en eigen verantwoordelijkheden zijn we ons sterk bewust van ons voorbeeldgedrag.
We laten elkaar in onze waarde, zijn flexibel en durven ook los te laten en keuzes te maken en te vertrouwen op ons zelf.

De inrichting van de school en zijn omgeving

Onze school heeft een vriendelijke, verzorgde en gezellige uitstraling. Het is voorzien van nieuw meubilair, beschikt over digitale schoolborden in elk klaslokaal
Onze leerlingen kunnen gebruik maken van goed, verzorgd materiaal en actuele lesmethoden.

In de centrale hal staat een zestal computers die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de lessen en op ICT gebied. Ook bevindt zich hier het documentatiecentrum met actuele boeken. De centrale hal biedt ook gelegenheid voor zelfstandig werken en ook om groepen te splitsen voor extra instructie momenten.

Het schoolplein is vriendelijk ingericht met verschillende plekken waar zowel de jongere als de oudere kinderen kunnen spelen. Er is volop speelruimte en we hebben bij de inrichting rekening gehouden met alle leerlingen. In de pauzes spelen groot en klein samen.

De schoolcultuur

Er wordt binnen de school veel nadruk gelegd op coöperatief werken en zelfstandigheid. We werken met een stappenplan zelfstandig werken. We werken met weektaken en een planbord. De kinderen leren zelf hun werk te plannen, kunnen omgaan met uitgestelde aandacht en zijn zelf mede verantwoordelijk voor hun prestaties.

We besteden veel aandacht aan taal- en leesvaardigheid. Woordenschat en mondelinge communicatie zijn hier onderdeel van. Vanaf groep vier houden de leerlingen kleine presentaties, boekbesprekingen of spreekbeurten. Zij zullen hierdoor in het vervolgonderwijs in staat zijn zonder problemen een presentatie te verzorgen, standpunten onderbouwen en kunnen verdedigen.
De Engelse taal is in alle groepen ingevoerd. Spelenderwijs maken we onze leerlingen hiermee vertrouwd, in de onderbouw via verhaaltjes, liedjes, gedichtjes en in de bovenbouw staat Engels structureel op ons lesrooster.

Met name de onderlinge samenwerking van kinderen van onder-, midden- en bovenbouw is voor ons erg belangrijk. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de sociale vaardigheden van onze leerlingen.

De school neemt verder deel aan verschillende projecten en excursies. We denken hierbij aan de projecten van Kunst en Cultuur Drenthe, museum en theaterbezoek ( NNO ) aandacht voor leesbeleving ( schrijvers op bezoek ), NME (natuur- en milieu edeucatie) en verschillende sportieve activiteiten. Zo krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 vijf keer per jaar schaatsles en vijf keer zwemles in de Bonte Wever in Assen. De kleinschaligheid maakt het mogelijk veel activiteiten te kunnen organiseren.

Partners van buiten

Wij maken als school deel uit van het samenwerkingsverband 22.01 Assen en omgeving. Hierbinnen is er sprake van een gezamenlijke zorgstructuur.
De scholen van Stichting PrimAH kunnen om een deskundigenadvies vragen bij het PrimAH ExpertiseTeam (PET). Het PET bestaat uit een orthopedagoog, een psycholoog, een gedragsspecialist, een consultatieve leerlingbegeleider/zorgmakelaar en een ambulant begeleider. Daarnaast is het CJG ook een belangrijke partner. Zij gaan een belangrijke rol vervullen als het gaat om het aanvragen van hulp en dyslexiezorg.
Naast de reguliere onderwijsondersteuners wordt samengewerkt met lokale instanties, sportverenigingen, dorpshuis, theater, SKR en ICO. Ook verzorgen ouders verschillende gastlessen bij ons op school.

Tussenschoolse opvang / BSO

De Flint biedt tussenschoolse opvang op school. Deze opvang wordt aangeboden tijdens de middagpauze op de maandag, dinsdag en donderdag.

Stichting Kinderopvang Rolde verzorgt de tussenschoolse opvang op school. De coördinatie is in handen van een pedagogisch medewerker die samen met de kinderen op school de lunch gebruikt.

Naschoolse opvang

Na schooltijd en in de schoolvakanties kunnen de kinderen uit Ekehaar opgevangen worden op de locatie inRolde. Vervoer tussen school en de buitenschoolse opvang wordt geregeld door de SKR.