Protocollen

De volgende protocollen zijn op school aanwezig en door ouders in te zien:

 • protocol toelaten, uitschrijven, schorsen en verwijderen van leerlingen
 • pestprotocol
 • protocol omgaan met agressie en geweld
 • meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • protocol leesproblemen en dyslexie
 • protocol ondersteuning zieke leerlingen in het primair onderwijs en begeleiding langdurig zieke kinderen
 • protocol “Hoe moet ik nou de klas in?” (plotselinge dood van leerling of leerkracht)
 • protocol aanmelding van leerlingen basisonderwijs/voortgezet onderwijs 2006-2007
 • protocol gescheiden ouders
 • protocol omgaan met leerling dossiers
 • klachtenregeling primair onderwijs stichting PrimAH
 • ontruimingsplan obs De Flint
 • protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen
 • protocol kindermishandeling primair onderwijs
 • wegwijzer voor de uitvoering van de leerplicht
 • protocol website
 • protocol ouderhulp