Onderwijs & Methodes

De methoden die wij gebruiken zijn actueel en voldoen aan de eisen die de overheid verlangt. In de begroting die wij ieder jaar opstellen staat beschreven wanneer wij een methode vervangen. Bijna ieder schooljaar wordt er één methode vervangen door een nieuwe uitgave of een andere methode. De boeken en materialen zijn qua inhoud en uitvoering zo gekozen dat leerkrachten en leerlingen er met plezier mee werken. De volgende methodes worden op onze school gebruikt:

Voorbereidend en aanvankelijk lezen Actief leren lezen
   
Begrijpend lezen

Tekst verwerken
Nieuwsbegrip

Taal Taal op Maat
Rekenen/wiskunde Reken Zeker
Engels Join in
Aardrijkskunde Wijzer aardrijkskunde
Verkeer Rondje verkeer van 3VO
Op Voeten en fietsen
Stap vooruit
Jeugdverkeerskrant
Geschiedenis Speurtocht
Natuur en techniek Wijzer Natuur en techniek

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Beter omgaan met jezelf en de ander
Pluk een roos

Iedere lokaal heeft een digitaal schoolbord.
Daarnaast hebben de leerlingen de beschikking over diverse Chromebooks. 
Deze Chomebooks geven de leerlingen toegang tot de digitale leeromgeving. Deze worden gebruikt voor verwerkingssoftware en oefensoftware.

Op onze school staat het kind centraal. Ons onderwijs sluit aan bij de behoeften van het kind. Er is aandacht voor die leerlingen die uitdagende leerstof nodig hebben) en ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen het maximale uit ieder kind halen.

Burgerschap en integratie

Door de ontwikkelingen in de maatschappij (zoals toenemende individualisering en een pluriformer wordende samenleving) wordt van ons als school gevraagd om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Daarnaast maakt de school het mogelijk dat elke leerling kennis heeft van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Kennismaking met die leeftijdsgenoten is daarbij een eerste stap.

We willen de kinderen opvoeden met normen en waarden die voor de inwoners van Nederland belangrijk zijn. Bij burgerschap draait het om de vraag: wat is mijn verantwoordelijkheid en hoe ga ik vanuit die verantwoordelijkheid om met de wereld om mij heen?
Burgerschapsvorming zien wij niet als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel in het onderwijs. Het beste resultaat wordt bereikt als we het burgerschap verweven met het handelen van zowel de leerlingen als de leerkrachten.

Actief burgerschap betekent voor de leerlingen van onze school de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te willen leveren.
Dit gebeurt op verschillende niveaus: in de klas, op school, in de buurt en voor mensen in een ander land. Op schoolniveau stimuleren we de zorg voor hun eigen spullen, die van een ander en die van school.
Maatschappelijk burgerschap vindt plaats in de buurt. De leerlingen bezorgen op woensdag het Mededelingenblad voor de buurtbewoners. Met kerst worden de senioren van de buurt uitgenodigd op school en wordt er een attentie voor hen gemaakt. Maatschappelijk burgerschap ver weg vindt plaats door middel van de contacten met een school in Rwanda waar wij o.a. met projecten en acties aandacht aan besteden.

Cultuureducatie

Onze school neemt deel aan het Cultuurmenu. De kinderen maken kennis met professionele voorstellingen en kunst educatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater (Kunstontmoetingen). Docenten van het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur verzorgen gedurende het schooljaar een aantal Kunstlessen in de klas. Daarnaast doen we mee met erfgoedprojecten, die apart voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan kunst- en cultuureducatie. Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan de kunstdisciplines: nieuwe media, beeldend, dans, theater, literatuur, muziek en erfgoed. Elk jaar staat voor uw kind een andere discipline centraal.

Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. De kinderen leren naar kunst te kijken, kunst te beoefenen en leren over de geschiedenis van de eigen omgeving.
In de loop van het schooljaar nemen de kinderen deel aan diverse activiteiten op het gebied van toneel, muziek en dans. Programmering vindt plaats op eigen initiatief van de school of in overleg met derden, zoals het ICO te Assen. De school heeft een cultuureducatieplan. Hierin staat de visie t.a.v. cultuureducatie beschreven. We nemen deel aan culturele activiteiten in de buurt. Dit kan o.a. een bezoek aan het Drents Museum zijn. In het kader van erfgoededucatie heeft de onderbouw in schooljaar 2013-2014 deelgenomen aan het project “Molenmuis”, de middenbouw gaat komend schooljaar werken met het “Erfgoedkwartet” en een bezoek brengen aan “Geesie en Geert” (Dorpsmuseum De Kluis in Eext). De bovenbouw bezoekt afwisselend het Hunebedcentrum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Daarnaast gaan ze de omgeving verkennen met “Plaats je plek”. Activiteiten op dit gebied worden per gebeurtenis onder uw aandacht gebracht.

Bewegingsonderwijs

We maken op de Flint één keer in de week gebruik van een vakleerkracht
bewegingsonderwijs. De andere lessen voor door de een van de vaste leerkrachten van school. Tijdens deze gymlessen gaan de kinderen ook regelmatig naar buiten. Tijdens deze “Natuurlijke gymles” staat  lekker bewegen en je eigen grenzen verleggen centraal. Daarnaast bieden we ook ieder jaar  zwem- en schaatslessen aan.

Extra activiteiten

Schoolreizen

De leerlingen van de onderbouw gaan in principe 1 dag, van de middenbouw 1 of 2 dagen en van de bovenbouw 3 of 4 dagen op schoolreis. De exacte indeling is afhankelijk van het doel en accommodatie van de reizen. In de loop van het schooljaar volgt nadere informatie.

Stedentrip

Jaarlijks maakt de bovenbouw een stedentrip waarbij een cultureel onderwerp op de agenda staat. De afgelopen jaren hebben ze een bezoek gebracht aan NEMO, het Joods historisch kindermuseum, het Scheepvaartmuseum en het Rijksmuseum.  We sluiten hiermee aan bij het kerndoel: Oriënteren zich op Zichzelf en de Wereld, Mens en Samenleving.

Kennismaken met andere culturen

Daarnaast heeft een stedentrip ook een sociale component, samen op reis en zorg dragen voor elkaar.

Vieringen

We vieren met de kinderen Sinterklaas, Kerst en de gezamenlijke verjaardag van de leerkrachten. De verjaardag van uw kind en die van de leerkracht wordt in groepsverband gevierd.
Aan het einde van het schooljaar is er de zogenaamde feestelijke jaarafsluiting. Leerlingen van de hoogste groepen verzorgen dan (bijgestaan door Ouderraad en teamleden) en avondvullend programma voor ouders en belangstellenden.