Leerplicht en Verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Voor  informatie betreffende verlof en verzuim en de daaraan gekoppelde procedures, verwijzen we u naar de brochure: “Verlof ( vrijstelling van schoolbezoek)” van het bevoegd gezag.

U kunt het aanvraagformulier op school opvragen of downloaden via onze website. Ongeoorloofd verzuim wordt te allen tijde gemeld bij de leerplichtambtenaar. Overigens blijft de regeling van verlof in verband met gewichtige omstandigheden, zoals vermeld in artikel 14 lid 1 van de leerplichtwet, van kracht.

Richtlijn leerplicht en verlof
Aanvraagformulier vakantie en bijzonder verlof
Vakantieverklaring werkgever verlof

Verlof wegens bezoek aan arts, tandarts e.d.

Verlof voor dit soort bezoeken kan door de leerkracht worden verleend. Wij gaan ervan uit dat u zich inspant om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden.