Interne Audit De Flint

Op 20 maart 2018 heeft in het kader van de kwaliteitsbewaking van de scholen van Stichting PrimAH een interne audit plaatsgevonden op onze school.

Het bezoekende auditteam bestaat uit een schooldirecteur, een IB‘er en een medewerker van het PET (PrimAH Experise Team). Allen zijn werkzaam bij Stichting PrimAH.

Het auditteam ondersteunt de school in het creëren van een cultuur waarin team en schoolleiding samen het onderwijs op de school versterken en verbeteren. Daarbij ligt de focus op wat er goed gaat en waar nog kansen voor de school liggen.

De focus van het interne auditteam is gericht op het onderwijsproces. Ze richt zich daarbij op:
– het pedagogisch en didactisch handelen
– doet de school wat zij zegt te doen: uitvoeren van actieplannen /schoolplan /schooljaarplan
– de organisatie en kwaliteit van de extra zorg die wordt verleend
– waar kansen liggen
– de vraag van de school
– tips en tops

 Algemene conclusie

Er is sprake van een warm pedagogisch klimaat. De kinderen zijn betrokken en werken taakgericht. Het contact tussen leerlingen onderling en tussen leerkrachten en leerlingen is open en getuigt van respect voor elkaar. Het team straalt uit dat het trots is op haar school en op de relatie met ouders en omgeving.

Aanbevelingen en acties

Vanzelfsprekend doet het auditteam een aantal aanbevelingen. Deze hebben we als team besproken en sommige aanbevelingen leiden tot acties. Zo zullen we ‘collegiale consulatie’ en ‘kind gesprekken’ opnemen in het schooljaarplan 2018-2019.

Zowel de rapportage als de daaruit voortkomende acties zijn in de MR besproken. Voor zowel de rapportage als de acties, verwijzen we naar de bijlage.

download hier het volledige auditrapport: Rapportage audit De Flint