Schoolgids & Schoolplan

Schoolgids

Hier kunt u de schoolgids voor het schooljaar 2017/2018 vinden. Deze gids geeft praktische en inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school. Het is een wegwijzer voor iedereen, die op de hoogte wil of moet zijn van de gang van zaken op obs De Flint. Het laat zien wat u als ouders van de school kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. De informatievoorziening is bestemd voor ouders die een school zoeken en ouders die al voor onze school hebben gekozen.

Zo spoedig mogelijk in het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders en direct betrokkenen een exemplaar. Nieuwe ouders ontvangen een schoolgids bij het intakegesprek.

De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld. De Medezeggenschapsraad heeft met de schoolgids ingestemd. Daarop heeft het bevoegd gezag de schoolgids vastgesteld. De inspectie toetst of de schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Download hier de Schoolgids 2017-2018

Download hier de Schoolgids 2016-2017

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is een onderdeel van de schoolgids en maakt globaal inzichtelijk hoe we de ondersteuning aan onze leerlingen op onze school en binnen Stichting PrimAH georganiseerd hebben.

Download hier het Schoolondersteuningsprofiel OBS De Flint

Schoolplan

Naast de schoolgids beschikt de school over een schoolplan. Beleidsvoornemens van de school worden weggezet in een schoolplan. Wij maken het schoolplan voor een periode van 4 schooljaren. In het schoolplan geven wij u een beeld van de huidige stand van zaken en kenmerken van de school en worden doelstellingen geformuleerd voor de komende schoolplanperiode.

Download hier het schoolplan: Schoolplan 2015-2019